Leveringsvoorwaarden Webwinkel

Leveringsvoorwaarden Webwinkel Soliede Opleidingen B.V.

Download als PDF: Leveringsvoorwaarden_Webwinkel_Soliede

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.01
De onderstaande Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle -ook toekomstige- overeenkomsten in het
kader waarvan Soliede Opleidingen B.V., onder welke titel dan ook -waaronder koop, aanneming van
werk en het uitvoeren van opdrachten- zaken levert of ter beschikking stelt en/of enige andere
prestatie verricht.

1.02
Van het in deze Leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk
geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.03
Op deze Leveringsvoorwaarden kan door een ieder die door Soliede Opleidingen B.V. in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan.

1.04
In deze Leveringsvoorwaarden wordt onder (op)levering ook het verrichten van diensten begrepen.

1.05
In deze Leveringsvoorwaarden wordt verwezen naar onze catalogus, hierna te noemen: “catalogus”,
en naar onze website, hierna te noemen: “website”.

1.06
De wederpartij van Soliede Opleidingen B.V. wordt hierna aangeduid als “wederpartij”.

1.07
De Leveringsvoorwaarden die wederpartij op enig moment aan Soliede Opleidingen B.V. presenteert
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst, zekerheid, annulering en tekort
schieten door de wederpartij

2.01
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door wederpartij aanvaard,
dan heeft Soliede Opleidingen B.V. het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen. Met inachtneming hiervan komt de overeenkomst tussen Soliede
Opleidingen B.V. en de wederpartij tot stand doordat de wederpartij de offerte van Soliede
Opleidingen B.V. onvoorwaardelijk accepteert dan wel doordat Soliede Opleidingen B.V. de order van
de wederpartij, al dan niet onder voorwaarden, aanvaardt. Indien Soliede Opleidingen B.V. een
schriftelijke bevestiging uitzendt, geldt de inhoud daarvan als overeengekomen tenzij de wederpartij
binnen acht werkdagen na datering daarvan schriftelijk protesteert. Voor wat betreft prijzen verwijst
Soliede Opleidingen B.V. naar het bepaalde in artikel 7 lid 1.

2.02
Annulering van een eenmaal gesloten overeenkomst op verzoek van de wederpartij kan slechts
plaatsvinden indien Soliede Opleidingen B.V. zich daarmee schriftelijk akkoord verklaart, hetgeen
steeds geschiedt onder de voorwaarde dat alle door Soliede Opleidingen B.V. gemaakte kosten en
winstderving worden vergoed.

2.03
Soliede Opleidingen B.V. heeft steeds het recht om voorafgaand aan het sluiten van de
overeenkomst het stellen van voldoende zekerheid te verlangen. Ook na het sluiten van de
overeenkomst heeft Soliede Opleidingen B.V. het recht om dat te doen, indien zij een redelijk
vermoeden heeft dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen. Daarvan is in ieder geval
sprake indien de wederpartij enige opeisbare verbintenis jegens Soliede Opleidingen B.V., ondanks
ingebrekestelling, niet voldoet. In het geval dat de wederpartij, ondanks ingebrekestelling, geen
zekerheid stelt, mag Soliede Opleidingen B.V. de rechten uitoefenen als omschreven in lid 6 van dit
artikel.

2.04
De wederpartij draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in het geval deze overdracht
mondeling plaatsvindt.

2.05
Soliede Opleidingen B.V. heeft niet van doen met vergunningen, ontheffingen, licenties, etc. die de
wederpartij nodig heeft voor het aanvaarden van de levering, dan wel het in gebruik nemen van
enige door Soliede Opleidingen B.V. geleverde / te leveren dienst/zaak. Het niet verkrijgen van dit
een en ander door de wederpartij komt voor diens rekening en risico.

2.06
Indien Soliede Opleidingen B.V. het recht heeft om een overeenkomst te ontbinden, heeft zij ook het
recht om de overige tussen haar en de wederpartij bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn
afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten.
In dat geval heeft Soliede Opleidingen B.V. tevens het recht om van de wederpartij al hetgeen hij
haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts onder rembours te
verrichten. De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de Wet geformuleerde rechten van
Soliede Opleidingen B.V., onverlet.

2.07
Het intellectuele eigendom van door Soliede Opleidingen B.V. vervaardigde prijsopgaven, tekeningen
en andere documenten berust bij haar. Zij mogen slechts aan een derde partij -onder welke titel dan 
ook- ter beschikking worden gesteld indien Soliede Opleidingen B.V. daartoe, desgevraagd, 
schriftelijk toestemming verleent. Soliede Opleidingen B.V. heeft het recht om de bedoelde 
bescheiden op ieder, haar conveniërend, moment op te eisen.

2.08
Indien Soliede Opleidingen B.V. aan de wederpartij documentatie, een afbeelding, monster of model
toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de zaak/prestatie
daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk het
tegendeel overeenkomen. Ter zake van de specificaties waaraan de zaak/prestatie moet voldoen wijst
Soliede Opleidingen B.V. naar het bepaalde in artikel 9 lid 3.

Artikel 3 – Machtiging opvragen gegevens / adreswijziging

3.01
Door te bestellen machtigt wederpartij Soliede Opleidingen B.V. om, indien nodig, gegevens van
wederpartij op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Soliede Opleidingen B.V. kan
bij het BKR (of op andere wijze) inlichtingen inwinnen omtrent uw betalingsgedrag.

3.02
Wederpartij is verplicht Soliede Opleidingen B.V. van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen.
Zolang Soliede Opleidingen B.V. geen tegenbericht ontvangt, wordt u geacht woonachtig te zijn op
het laatst bij Soliede Opleidingen B.V. bekende adres en blijft wederpartij aansprakelijk voor de
bestelde goederen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Artikel 4 – (Op)Levering

4.01
Soliede Opleidingen B.V. doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden
genoemd in de catalogi en de website te realiseren. De door Soliede Opleidingen B.V. aangekondigde
(op)leveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een besteld artikel (tijdelijk) is
uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is.

4.02
Indien (op)levering binnen dertig (30) dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, zal Soliede
Opleidingen B.V. de wederpartij hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de
overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Bij ontbinding heeft de
wederpartij het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren tegen terugbetaling van het
reeds betaalde.

4.03
De wederpartij is jegens Soliede Opleidingen B.V. verplicht tot onmiddellijke in ontvangstneming van
de gekochte zaak, zodra deze aan hem wordt aangeboden. Indien de wederpartij de zaak niet in
ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat Soliede Opleidingen B.V. de
zaak heeft aangeboden (onverminderd het recht van Soliede Opleidingen B.V. op ontbinding en/of
schadevergoeding), en houdt zij haar vanaf het moment voor rekening en voor risico van de
wederpartij onder zich. Soliede Opleidingen B.V. heeft in dat geval het recht om aan de wederpartij
te factureren.

4.04
Overeengekomen termijnen van (op)levering gelden -ook indien een bepaalde einddatum of een
bepaalde termijn is overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
het tegendeel is overeengekomen. In het geval van een niet tijdige (op)levering dient Soliede
Opleidingen B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan Soliede Opleidingen B.V. een
na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund, waarbinnen zij alsnog kan
nakomen.

4.05
Soliede Opleidingen B.V. heeft het recht om de (op) te leveren zaken in delen uit te leveren op
voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen termijn c.q. binnen de termijn die op
grond van de vorige/volgende lid werd verlengd. Tenzij het tegendeel is overeengekomen heeft
Soliede Opleidingen B.V. steeds het recht om leveringen onder rembours te verrichten.

4.06
Verlenging van de (op)leveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke
verhindering tot twee weken als bedoeld in artikel 10 lid 2. In dat geval wordt -zonder dat de
wederpartij de overeenkomst mag ontbinden- al dan niet reeds op de voet van artikel 04 lid 5
verlengde (op)leveringstermijn verlengd met de periode dat de verhindering voortduurt, alsmede
met een periode, waarbinnen Soliede Opleidingen B.V. redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan.
Een ruimere termijn dan de in dit lid genoemde termijn van twee weken wordt aan Soliede
Opleidingen B.V. toegestaan indien de wederpartij pas na deze termijn over de betreffende zaken
behoeft te beschikken, en wel uiterlijk tot aan dat tijdstip. De wederpartij is verplicht om Soliede
Opleidingen B.V., desgevraagd, omtrent de in de vorige zin bedoelde noodzakelijkheid, te
informeren.

4.07
De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de
Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel.

4.08
Indien de wederpartij zaken aan Soliede Opleidingen B.V. wil retourneren dan is daarvoor haar
voorafgaande toestemming vereist. Bovendien dient dit binnen 7 werkdagen na levering te
geschieden. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de wederpartij terwijl de zaken
voor diens risico reizen. Indien echter de terugzending, na gegeven toestemming van de zijde van
Soliede Opleidingen B.V., geschiedt in het kader van een vermeende toerekenbare tekortkoming
zijdens Soliede Opleidingen B.V., geschiedt de terugzending op kosten en voor risico van de partij
die het ongelijk aan haar zijde heeft.

Artikel 5 – Verzendkosten

5.01
Wederpartij betaalt per bestelling met een orderwaarde van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) of
minder een bijdrage in de verzendkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen. De hoogte van de
standaard verzendkosten en de verzendkosten voor extra services staan in de catalogus en op de
website aangegeven.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud en pand

6.01
Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Soliede Opleidingen B.V. behoudt de
eigendom van de krachtens enige overeenkomst aan de wederpartij uitgeleverde en uit te leveren
zaken totdat de wederpartij:
– de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan;
– alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die Soliede Opleidingen B.V. ten
behoeve van of namens hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende
overeenkomst(en);
– de vorderingen heeft voldaan die Soliede Opleidingen B.V. op hem verkrijgt indien hij tekort schiet
in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.

6.02
De wederpartij mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten
strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Soliede Opleidingen B.V..

6.03
Tussen partijen geldt dat ten behoeve van Soliede Opleidingen B.V. op roerende, niet registerzaken,
die Soliede Opleidingen B.V. van de wederpartij onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt
gevestigd tot zekerheid van vorderingen die Soliede Opleidingen B.V. op de wederpartij, uit welke
hoofde dan ook, heeft alsmede ten behoeve van vorderingen, die Soliede Opleidingen B.V. op de
wederpartij zal verkrijgen uit hoofde van een reeds ten tijde van de vestiging van het pandrecht
bestaande rechtsverhoudingen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het
moment dat Soliede Opleidingen B.V. de betreffende zaak onder zich verkrijgt.

6.04
Indien enige derde op of met betrekking tot een onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak of een
zaak waarop een in het vorige lid bedoeld pandrecht is gevestigd, enig recht pretendeert, is de
wederpartij verplicht om aan die derde onverwijld het recht van Soliede Opleidingen B.V. mede te
delen, en Soliede Opleidingen B.V. daaromtrent onverwijld te informeren.

Artikel 7 – Prijzen, betaling, kosten en aanbiedingen

7.01
Tenzij Soliede Opleidingen B.V. uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeldt, zijn de door haar
geoffreerde prijzen:
– gebaseerd op de prijzen van Soliede Opleidingen B.V. die gelden op het moment van sluiten van de
overeenkomst. Die prijzen zijn te vinden in de betreffende, actuele prijslijst van Soliede Opleidingen
B.V. die zij op eerste verzoek van wederpartij zal verschaffen. Indien na het sluiten van de
overeenkomst als gevolg van gewijzigde wettelijke bepalingen er sprake is van een prijsverhoging, zal 
Soliede Opleidingen B.V. de wederpartij hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden
om de overeenkomst te ontbinden;
– exclusief B.T.W., in- en uitvoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;
– exclusief kosten van montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in
welk laatste geval genoemde kosten afzonderlijk worden vermeld.

7.02
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en zijn alleen geldig in Nederland.

7.03
Soliede Opleidingen B.V. is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van druk-, zet- of
programmeerfouten in haar catalogi, mailings of website.

7.04
De wederpartij is verplicht de per termijn bij vooruitbetaling verschuldigde factuurbedragen binnen
14 dagen na factuurdatum te voldoen zonder enig beroep op korting, verrekening of
schuldvergelijking. Nadien is wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het
factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een rente verschuldigd van 2 % cumulatief per
maand. Hierbij zal een deel van de maand als een volle maand worden aangemerkt.
Indien de kredietwaardigheid van de Wederpartij onvoldoende kan worden aangetoond is het niet
mogelijk om gebruik te maken van het leverancierskrediet van Soliede Opleidingen B.V., en zal
een alternatieve betalingsmogelijkheid worden aangeboden. Het staat Soliede Opleidingen B.V. vrij
om het leverancierskrediet zonder opgaaf van redenen te weigeren.

7.05
Soliede Opleidingen B.V. is bevoegd rente en/of administratiekosten in rekening te brengen. Indien
betaling plaatsvindt na aanmaning door Soliede Opleidingen B.V., bent u een bedrag van
vierentwintig euro en zesennegentig eurocent (€ 24,96) verschuldigd.

7.06
Alle buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet tijdig betaalde factuur,
zijn voor de rekening van de wederpartij. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval
15 % van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00.
En € 30,00 administratiekosten, ongeacht de hoogte van de werkelijke buitengerechtelijke kosten voor
wederpartij.

7.07
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van wederpartij zullen de verplichtingen
van wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.08
Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan,
tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.

Artikel 8 – Keuring en klachten

8.01
De wederpartij is verplicht om de door Soliede Opleidingen B.V. afgeleverde zaken / door Soliede
Opleidingen B.V. verrichtte prestatie onverwijld na in ontvangstneming te keuren op haar deugdelijkheid,
voor zover deze keuring binnen genoemd tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch
in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Indien de wederpartij wat dit betreft wil
klagen dan dient hij Soliede Opleidingen B.V. in ieder geval binnen vijf werkdagen na aflevering
inhoudelijk en schriftelijk te berichten. Ieder recht van klagen vervalt indien deze termijn niet in acht
worden genomen.

8.02
Voorts dient de wederpartij binnen acht werkdagen na de aflevering de zaak / de prestatie ten gronde te
keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek
openbaart, binnen vijf werkdagen nadien inhoudelijk en schriftelijk bij Soliede Opleidingen B.V. te klagen.
Deze regel geldt ook indien aan de zaak/prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door
Soliede Opleidingen B.V. geuite mededeling bezit, of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die
Soliede Opleidingen B.V. kende of behoorde te kennen, doch niet aan wederpartij heeft medegedeeld.

8.03
Indien Soliede Opleidingen B.V. gevolg geeft aan een klacht van de wederpartij betekent dat niet dat
Soliede Opleidingen B.V. daarmee aansprakelijkheid aanvaardt. Indien blijkt dat een klacht ten onrechte
is geuit heeft Soliede Opleidingen B.V. het recht om door haar verrichtte werkzaamheden, en geleverde
zaken, tegen de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

8.04
Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet zijn betalingsverplichting en geeft hem niet
het recht om enige betaling op te schorten.

8.05
Reclames geven wederpartij nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten,
compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 9 – Retourneren / Ruilen

9.01
Retourneren of ruilen kan binnen 7 werkdagen na ontvangst, mits de goederen in originele staat zijn.

9.02
Kosten voor retourneren zijn voor rekening van de Wederpartij.

9.03
Wederpartij kan een artikel in geen geval terugsturen indien er sprake is van één of meer van de
volgende situaties:
– Het artikel was speciaal op maat gemaakt;
– Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;
– Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg
opengemaakte verpakking wordt door Soliede Opleidingen B.V. niet als beschadigde verpakking
beschouwd);
– Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden;
– Het betreft apparatuur/programmatuur waarvan de verzegeling is verbroken;
– Het artikel betreft kleding met voor de Wederpartij aangebrachte opdrukken.

9.04
Bij ruiling dient de Wederpartij het artikel weer in te pakken in de originele verpakking met daarbij
de afleverbon of een kopie daarvan. Schrijf op de afleverbon welk artikel u wenst te ontvangen en
verstuur het pakket naar onderstaand retouradres:

Soliede Opleidingen B.V.
Waterland 14
1948 RK BEVERWIJK

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1
Indien de wederpartij de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen,
-en het geleverde product slechts door bekwaam personeel en onder normale omstandigheden wordt
gebruikt- kan Soliede Opleidingen B.V. met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld
slechts gedurende één jaar na datum aflevering wegens toerekenbare tekortkoming in rechte worden
aangesproken. Ter zake de aansprakelijkheid na montage/installatie/inbedrijfstelling geldt als datum
van levering het tijdstip als bedoeld in artikel 4 lid 9, en daarnaast hetgeen in de volgende delen van dit
artikel is bepaald.

10.2
Indien Soliede Opleidingen B.V. erkent -hetgeen, behoudens bericht van het tegendeel, steeds onder
voorbehoud geschiedt- dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan,
dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat de wederpartij zich op die tekortkoming
heeft beroepen, aan de wederpartij mede te delen:
– dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten
van de prestatie zal overgaan;
– dat zij de verrichte prestatie kosteloos zal herstellen, waarbij geldt dat vervangende onderdelen, naar
redelijke keuze van Soliede Opleidingen B.V., nieuw of gereviseerd kunnen zijn. Soliede
Opleidingen B.V. heeft het recht om reistijd en verzendkosten in rekening te brengen.
– Ook kan Soliede Opleidingen B.V. van de wederpartij verlangen dat hij de betreffende zaak op zijn
kosten naar haar toezendt.
Indien Soliede Opleidingen B.V. na de genoemde mededeling binnen een redelijke termijn presteert
dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze zal zijn nagekomen, en heeft de wederpartij 
geen recht op schadevergoeding. Vervangen onderdelen worden eigendom van Soliede Opleidingen B.V..

10.3
Van een toerekenbare tekortkoming is slechts sprake indien de zaak / de prestatie niet voldoet aan de
door Soliede Opleidingen B.V. opgegeven en door de wederpartij -al dan niet stilzwijgend geaccepteerde
specificaties. Indien de wederpartij er echter zeker van wil zijn dat de zaak/prestatie
geschikt is voor het door hem beoogde gebruik, dient hij Soliede Opleidingen B.V. daaromtrent
voorafgaand aan het totstandkomen van de overeenkomst nauwkeurig schriftelijk te informeren, en
moet de geschiktheid voor dat gebruikt -indien de wederpartij wenst dat deze geschiktheid
onderdeel zal uitmaken van de overeenkomst- schriftelijk worden overeengekomen.

10.4
Soliede Opleidingen B.V. beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien
mocht worden geoordeeld dat zij op grond van welke titel dan ook schadevergoeding verschuldigd is,
haar aansprakelijkheid -ongeacht de aard daarvan- tot maximaal de voor de betreffende zaak / de
betreffende diensten overeengekomen prijs (exclusief b.t.w.), met dien verstande dat aansprakelijk voor
gevolgschade integraal wordt uitgesloten. Hetgeen Soliede Opleidingen B.V. aldus ter zake
schadevergoeding verschuldigd is wordt verminderd met een redelijke verbruiksvergoeding.

10.5
Indien de aansprakelijkheid van Soliede Opleidingen B.V. betrekking heeft op enig product, enig
onderdeel of software dat zij van een derde betrekt, is haar aansprakelijkheid, in afwijking van het
gestelde in lid 4, beperkt tot de overdracht door haar aan de wederpartij van haar aanspraken op die
derde.

10.6
Geen aansprakelijkheid zijdens Soliede Opleidingen B.V. bestaat en iedere aanspraak ter zake enige
vermeende tekortkoming zijdens Soliede Opleidingen B.V. vervalt indien de wederpartij zelf
wijzigingen en/of aanpassingen en/of reparaties en/of onderhoud aan het geleverde verricht, dan
wel laat verrichten, of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens
de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of gebruiksaanwijzingen, dan wel op een
andere wijze onoordeelkundig of nalatig wordt of is gebruikt of behandeld, dan wel indien het 
geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd
waaronder de situatie dat het product wordt gebruikt in combinatie met enig product of software, 
dan niet door Soliede Opleidingen B.V. werd geleverd, terwijl het door Soliede Opleidingen B.V. 
geleverde product zelf aan de overeenkomst beantwoordt-, dan wel indien het geleverde wordt of is 
gebruikt op een wijze die voor Soliede Opleidingen B.V. redelijkerwijze niet was te verwachten, dan wel
is vervaardigd in overeenstemming met de instructies van de wederpartij, en dit een en ander invloed
heeft gehad op het ontstaan van schade. Soliede Opleidingen B.V. is niet aansprakelijk voor schade die
ontstaat als gevolg van normale slijtage van het door haar geleverde product.

10.7
In afwijking in zoverre van hetgeen hiervoor is bepaald geldt dat Soliede Opleidingen B.V., -indien blijkt
dat zij behoort tot een bedrijfstak waar standaardisering van overeenkomsten door algemene
voorwaarden met beperkingen / uitsluitingen van aansprakelijkheid een algemeen verschijnsel is en
Soliede Opleidingen B.V. binnen die bedrijfstak de overeenkomst sluit of indien Soliede Opleidingen
B.V. de overeenkomst sluit met een onderneming uit een andere bedrijfstak die regelmatig met de
bedrijfstak waarin Soliede Opleidingen B.V. werkzaam is, van doen heeft, en waarbinnen bedoelde
standaardisatie eveneens aanwezig is-, nimmer aansprakelijk is voor (ernstige) fouten van bij haar te
werk gestelde personen, die niet tot de bedrijfsleiding behoren.

10.8
In geval van toerekenbare tekortkoming is Soliede Opleidingen B.V. slechts aansprakelijk voor
vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven
prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Soliede Opleidingen B.V. voor enige andere vorm van schade
is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding
van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Soliede Opleidingen B.V. is
voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade
wegens het door de wederpartij niet kunnen nakomen van verplichtingen jegens derden, schade als
gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen en schade wegens
door wederpartij gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel
van een schriftelijke overeenkomst vormt.

10.9
Soliede Opleidingen B.V. is niet aansprakelijk voor schade, indien de wederpartij onvoldoende of
onjuiste informatie heeft verstrekt, op grond waarvan de door Soliede Opleidingen B.V. te verrichten
diensten en werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

10.10
De koper vrijwaart Soliede Opleidingen B.V., tegen alle aanspraken van derden -onder meer wegens
enige regeling ter zake productaansprakelijkheid-, voor zover het totaal van deze aanspraken de in dit
artikel bedoelde maxima te boven gaan.

10.11
In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatige handelen begrepen.

Artikel 11 – Overmacht / Verhindering

11.01
Naast wat de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig: staking en/of ziekte van de
werknemers van Soliede Opleidingen B.V., wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar
leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het
verkeer, natuurgeweld, slecht weer, oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot,
staking, bezetting, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, blokkade, belemmerende
maatregelen van enige overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-,
import-, of productieverbod, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige
omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst 
redelijkerwijze niet of niet volledig van haar kan worden verlangd en bovendien de verhindering naar
redelijke verwachting langer duurt dan twee weken na de omstandigheid / omstandigheden die
daartoe leidt / leiden. Daarnaast is er sprake van overmacht indien redelijkerwijze vaststaat dat de
verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken.
Indien er aldus sprake is van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst
geheel -indien althans de overmacht voldoende substantieel is- of -voor het doel ten aanzien waarvan
er sprake is van overmacht- gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de
overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op basis van dit lid tot ontbinding
wordt overgegaan is geen van de andere partijen ten aanzien van het ontbonden deel van de
overeenkomst aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd.

11.02
Indien er sprake is van een verhindering die naar redelijke verwachting niet langer duurt dan twee weken
na het ontstaan van de in het vorige lid genoemde omstandigheid / omstandigheden, is er van
overmacht geen sprake en wordt, zonder dat ieder van de partijen de overeenkomst mag ontbinden, de
termijn waarbinnen Soliede Opleidingen B.V. moet leveren op de voet van hetgeen in artikel 4 lid 7 is
bepaald, verlengd.

Artikel 12 – Privacy

12.01
Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Soliede Opleidingen B.V. De
verantwoordelijke hiervoor is Soliede Opleidingen B.V., Waterland 14, 1948 RK te Beverwijk.

12.02
Persoonsgegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de
leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder
inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Soliede Opleidingen B.V. of door ons
zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het
voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

12.03
Op schriftelijk verzoek van de wederpartij zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden
verstrekt, dit tegen betaling van de kosten. Eventuele door de wederpartij meegedeelde correcties zullen
in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

12.04
Soliede Opleidingen B.V. verstrekt geen gegevens aan derden waardoor de privacy van wederpartij in het
geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt
u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.

12.05
Indien wederpartij geen prijs stelt op commerciële aanbiedingen dient zij dit schriftelijk aan Soliede
Opleidingen B.V. kenbaar te maken.

12.06
Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen heeft Soliede Opleidingen B.V.
verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang,
gebruik en wijziging van persoonsgegevens, en maatregelen tegen vernietiging en onbedoeld verlies.

Artikel 13 – Verwijderingsbijdrage

13.01
Sinds 1 januari 1999 is een wettelijke regeling van kracht voor milieuverantwoordelijke verwerking van
oude elektrische apparatuur. Deze verwijderingsbijdrage dient door wederpartij voldaan te worden en is
inbegrepen bij de prijs.

Artikel 14 – Overige bepalingen

14.01
Wederpartij is aansprakelijk voor het gebruik van op zijn naam gesteld of gepersonaliseerde
bestelbonnen. Wederpartij dient de nodige maatregelen te treffen opdat derden of niet-gerechtigden
er geen ongeoorloofd gebruik van kunnen maken.

14.02
Door het plaatsen van een bestelling verklaart wederpartij zich zonder voorbehoud akkoord met
bovenstaande voorwaarden.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

15.01
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.02
Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Leveringsvoorwaarden
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Deze leveringsvoorwaarden zijn opgesteld op 13 juni 2012 door Soliede Opleidingen B.V.