JA tegen nieuwe Arbowet

Waarde kleine blusmiddelen
06-12-2016
IKK Kinderopvang
Impact nieuwe wet IKK op Eerste Hulp aan Kinderen
03-10-2017

JA tegen nieuwe Arbowet

15817886658_4f0ceefaa4_bDe Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorgestelde wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De nieuwe Arbowet zal naar verwachting juli 2017 ingaan. Er gaan dingen veranderen rond de taken van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker en de invulling van de RI&E.

Het gonsde even van de geruchten. De nieuwe Arbowet zou toch niet doorgaan!
Geen paniek. De gewijzigde Arbowet komt er. De Tweede Kamer sprak er zijn fiat al over uit. Het wetsvoorstel ligt ter behandeling bij de Eerste Kamer. Het lijkt aannemelijk dat de wet 1 juli 2017 zal ingaan. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Veruit de belangrijkste wijziging heeft te maken met de rol en de taken van de bedrijfsarts. Een andere belangrijke wijziging heeft betrekking op de preventiemedewerker. Dit heeft ook gevolgen voor de invulling van de (branche-)RI&E.

Toekomst van arbeidsgerelateerde zorg

De wens tot wijziging van de Arbowet is deels een reactie op het SER-advies uit 2014, getiteld ”Betere zorg voor werkenden’’ (2014/07), dat gaat over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Het gaat om aanpassing van de wet op tien verschillende plekken (artikelen). Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Maatregelen bedrijfsgezondheidszorg

In de Arbowet komt een aantal nieuwe verplichtingen te staan:
•    Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen, naast de al bestaande consultatie bij verzuimbegeleiding.
•    Medewerkers krijgen een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk. De werknemer heeft weet van deze mogelijkheid, er zijn geen onnodige drempels door plaats en tijdstip van het consult en de werkgever krijgt geen informatie over het consult, de aanleiding of de uitkomsten van het consult op tot de persoon herleidbaar niveau.
•    De bedrijfsarts krijgt de gelegenheid iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken.
•    De werknemer krijgt het recht op een second opinion (het raadplegen van een tweede bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, het PAGO, de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie.
•    De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling.
•    Alle arbodienstverleners (dus niet alleen de bedrijfsarts) werken nauw samen met en adviseren aan de preventiemedewerker, de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging (of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers) van de werkgever.
•    Alle taken die een werkgever moet afnemen van een bedrijfsarts/arbodienst moeten in een contract worden vastgelegd.
•    De bedrijfsarts kan zelf ook een boete krijgen als hij zich niet houdt aan het mogelijk maken van de second opinion en als hij niet beschikt over een klachtenregeling. Bedrijfsartsen en andere arbodienstverleners kunnen daarnaast een boete krijgen als zij niet adviseren aan en samenwerken met de preventiemedewerker en de or/pvt. Idem als zij het advies van de arbodienstverlener met betrekking tot de toetsing van de RI&E niet doorzendt aan de or/pvt.

Maatregelen preventiemedewerker

•    De werkgever heeft de instemming nodig van de or/pvt bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als over de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie.
•    De preventiemedewerker krijgt ook als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners.

Gevolgen voor de werkgever

Bedrijven krijgen een jaar de tijd om het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst aan te passen. Dit betekent ten eerste dat men de bestaande behoefte aan deskundige ondersteuning goed moet beoordelen (op het gebied van veiligheid, gezondheid, verzuim, duurzame inzetbaarheid, enzovoort) en daarna die adequate ondersteuning moet regelen. Ten tweede kunnen partijen vervolgens het bestaande contract inhoudelijk en formeel aanpassen aan de eisen in de nieuwe Arbowet. Binnen de arbo-branche is verder grote beroering ontstaan over de privacyregels die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft uitgevaardigd in de vorm van de nieuwe Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers en het “Abrona’’-rapport. De regering heeft laten weten het niet nodig te vinden dat in het basiscontract met arbodiensten en bedrijfsartsen privacynormen worden opgenomen met betrekking tot de uitwisseling en overdracht van medische gegevens. Volgens de regering bestaat hiervoor geen noodzaak en is het wenselijk dat werkgevers met hun medezeggenschapsorgaan tot privacyreglementen komen.

Gevolgen voor RI&E

In veel instrumenten voor de branche-RI&E komen onder het kopje ‘Arbozorg en organisatie van de arbeid’ stellingen/vragen voor die betrekking hebben op preventiemedewerkers, de bedrijfsarts en arbodiensten. Zodra deze nieuwe Arbowet in werking treedt, zullen veel toelichtingen bij de stellingen/vragen niet langer up-to-date zijn. Dit maakt mogelijkerwijs aanpassing van de branche-RI&E noodzakelijk.

 

Bron: Whitepaper De vernieuwde Arbowet – Versie 1