Risico Inventarisatie en Evaluatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie, doeltreffend Advies

Onze no-nonsense aanpak van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is kenmerkend voor hoe wij te werk gaan. Oplossingen voor knelpunten die goed uitvoerbaar zijn in de praktijk. Geen dikke rapporten; concrete acties! Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de verplichtingen vanuit de Arbowet (artikel 5).

Wetgeving RI&E

Sinds 1 januari 2007 geldt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet. De verplichting om een RI&E uit te (laten) voeren, inclusief een plan van aanpak, staat hierin duidelijk beschreven. De Inspectie SZW zegt hierover:

RI&E

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren.


Werkwijze RI&E van inventarisatie tot oplevering

In slechts vier stappen van inventarisatie tot definitieve oplevering, heeft u de Risico Inventarisatie & Evaluatie in huis!

 1. Locatiebezoek voor het inventariseren van beleid, procedures en bedrijfsspecifieke risico’s
 2. Verwerken tot concept RI&E rapportage in speciaal ontwikkelde RI&E-Tool
 3. Bespreking van het concept RI&E rapportage en concreet plan van aanpak
 4. Officiële oplevering documentatie in handige mappen, PDF en toegang tot RI&E-tool voor het in beheer nemen van het plan van aanpak.

Wij maken de RI&E en het plan van aanpak altijd volledig op maat en bieden concrete verbetermaatregelen. Zo bent u in control over de risico’s binnen uw organisatie en blijven deze goed beheersbaar.


Online RI&E-tool en digitale documentatie

Een unieke tool die ons in staat stelt snel en doeltreffend uw RI&E en Plan van Aanpak op te stellen. Op basis van de branche waarin u werkzaam bent en aangevuld met bedrijfsspecifieke risico’s bepalen we uw Risico Profiel. Dit profiel hanteren we tijdens de rondgang en de vragen die we aan u en uw organisatie stellen. In de tool registreren en beheren we de risico’s en maatregelen die u gaat treffen. Alle informatie is beschikbaar in onze klantenportal, mijnSoliede.nl, en wij begeleiden u in het gebruik hiervan.

Met onze online tool heeft u altijd en overal toegang tot uw documentatie, vanaf elk device. U kunt hierin zelf rechten en opdrachten toekennen aan medewerkers en wilt u voor intern gebruik een csv bestand downloaden, dan is dat in onze tool ook mogelijk. Verder kunnen deadlines en verantwoordelijkheden worden aangepast en kunt u genomen maatregelen beschrijven. Onze adviseur zal de aangegeven maatregelen keuren en als opgelost in uw rapportage opnemen. De documentatie blijft altijd beschikbaar en met de jaarlijkse update die wij voor u uitvoeren, zullen grote aanpassingen worden verwerkt. Zo heeft u altijd uw up-to-date documentatie bij de hand!


Continue Borging Veiligheid

Het opzetten van de RI&E en het Plan van Aanpak is slechts een fase in het proces van continue verbetering in de werkomgeving. Waar menig RI&E en Plan van Aanpak in de la verdwijnt, helpt Soliede uw RI&E actief te houden en een continue verbeteringscyclus te bereiken. Wij werken volgens de Deming Circle, Plan-Do-Check-Act methode: een 4-stappenmethode om te komen tot continue kwaliteitsverbetering.

Hoe we een veilige werkomgeving bereiken:

Pro-act: De RI&E Tool is ontwikkeld om de juiste vragen aan uw organisatie te stellen op basis van een op maat gemaakt Risico Profiel.
Plan: Onze veiligheidskundige bezoekt uw locatie en inventariseert de risico’s binnen uw organisatie.
Do: U neemt de risico’s weg door te werken met een concreet Plan van Aanpak
Check: Wij houden de voortgang nauwlettend voor u in de gaten
Act: We rapporteren en reageren snel op veranderingen en adviseren waar nodig


RI&E methodiek

Onze methodiek hanteert op maat gemaakte vragenlijsten die gebaseerd zijn op de arbo-wetgeving, NEN-normeringen, Branche RI&E’s en CAO’s, Risico profielen en diverse risico scenario analyses.

U kunt ervan uitgaan dat een door Soliede opgestelde RI&E altijd volledig en juist is. Daarnaast helpt onze tooling u ervoor te zorgen dat uw RI&E en Plan van Aanpak ook altijd actueel is, waarmee u voldoet aan de gestelde norm van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om dit te bekrachtigen laten we uw RI&E altijd nog controleren door een certificerende instantie. U ontvangt een officieel RI&E toetsings certificaat.


Waar kijken we onder andere naar tijdens het opstellen van uw RI&E

 • De omstandigheden waaronder arbeid moet worden verricht: alle waarneembare (fysieke) omstandigheden waaronder wordt gewerkt zoals verlichting, klimaat, atmosfeer, lawaai, temperatuur en straling alsmede de zwaarte van het werk, de lichaamshouding, het persoonlijke risico en eventueel de afwisseling in het werk of het gebrek hieraan.Arbeids- en werkomstandigheden
 • Beleid dat erop is gericht verzuim te voorkomen en beperken.Verzuimbeleid, werk- en rusttijden
 • Hoe gaan collega’s met elkaar om? Voor een prettige werksfeer is het van belang een goede relatie met collega’s op te bouwen. Dit zorgt ervoor dat werknemers met plezier naar het werk gaan.Omgang met elkaar
  • Algemene Voorzieningen: de inrichting van gebouwen; hieronder vallen o.a. werkplekken, zorg voor hygiëne, voorzieningen in noodsituaties en het onderhoud.
  • Bedrijfshulpverlening: bij een ongeval of bijvoorbeeld brand zorgen bedrijfshulpverleners (BHV'ers) voor de eerste hulpverlening. De werkgever moet ervoor zorgen dat er voldoende BHV'ers zijn en dat zij hun taken goed kunnen uitvoeren.
  Algemene voorzieningen en Bedrijfshulpverlening
 • Werkomgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld: verlichting, klimaat, geluid en sfeer op de werkplek.Ruimte en werkomgevingsfactoren
 • In hoeverre heeft de werknemer te maken met lichamelijke inspanning, waardoor overbelasting (dragen, duwen, trekken) of onderbelasting (te lang zitten) kan ontstaan.Fysieke en persoonlijke belasting
 • Wanneer binnen een bedrijf wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, dient er beleid te zijn dat erop is gericht de risico’s door blootstelling aan gassen, dampen en stoffen te beperken. Hierbij wordt gekeken naar hoe vaak een medewerker hieraan wordt blootgesteld en welke gevolgen dit met zich mee kan brengen.Blootstelling aan gassen, dampen en giftige stoffen
 • Hierbij wordt gekeken in hoeverre magazijnen veilig, netjes en ergonomisch zijn ingericht.Magazijn en opslag van materialen
 • Bekeken wordt of de werkplekken veilig, netjes en ergonomisch zijn ingericht.Werkplekinrichting, tillen, verplaatsen van materialen
 • Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van gereedschappen en machines met alle bijbehorende risico’s zoals snijgevaar, knelgevaar en trillingen.Werken met gereedschappen en machines
 • Is er voldoende en adequate verlichting op de werkvloer, is er sprake van hinderlijk geluid en/of hinderlijke trillingen en welke maatregelen kunnen hiertegen genomen worden?Licht, geluid en trilling op de werkplek
 • Hieronder wordt verstaan: de mate waarin medewerkers worden geïnformeerd over de inhoud van hun werkzaamheden, werkdruk, fysieke belasting en hoe dit wordt ervaren op de werkvloer.Functie-inhoud en werkdruk

Branche RI&E’s

U wilt een RI&E laten opstellen die geheel is afgestemd op uw branche? Maak een keuze uit onderstaande branches voor specifieke informatie.

Offerte aanvragen

Vraag nu een offerte aan voor het opstellen van uw RI&E.
Heeft u nog vragen? Belt u dan gerust met een van onze adviseurs op 0251 - 273 888.


Offerte aanvragen